Spring naar inhoud

Kwaliteitsbeoordeling

Wat is een kwaliteitsbeoordeling?

Een kwaliteitsbeoordeling of second opinion, beoordeelt voor u uitgevoerd archeologisch of cultuurhistorisch AMZ onderzoek, advies, rapport of een aan u uitgebrachte offerte. Het product wordt beoordeeld op kwaliteit en doelmatigheid.
De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de volgende drie punten:

1. Algemeen – Beoordeling of het product volledig is en of alle relevante aspecten behandeld zijn.
2. Inhoudelijk – Beoordeling of de gebruikte onderzoeksmethodiek en analyse geschikt is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
3. Regelgeving – Beoordeling of het onderzoek voldoet aan de richtlijnen uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), het Programma van Eisen (PvE) / Plan van Aanpak (PvA) en de eventueel aanvullende vereisten van het bevoegd gezag.

Wat is de meerwaarde van een kwaliteitsbeoordeling?
De kwaliteitsbeoordeling geeft u inzicht in de kwaliteit van het voor u uitgevoerde onderzoek, rapportage, advies of een aan u uitgebrachte offerte. Eventuele tekortkomingen of onduidelijkheden kunnen op basis van de bevindingen door de uitvoerende partij aangevuld of hersteld worden.

Wat is het eindproduct?
In een heldere rapportage wordt de beoordeling beschreven en wordt per punt aangegeven of het product voldoet aan de vereisten. In de aanbevelingen en het advies wordt aangegeven welke stappen nodig zijn om het product aan de vereisten te laten voldoen.

Terug