Spring naar inhoud

Bureauonderzoek

Wat is een Bureauonderzoek?

Een Bureauonderzoek (BO) is de eerste fase van archeologisch onderzoek uit de Archeologische MonumentenZorg cyclus (AMZ cyclus) vereist door het bevoegd gezag. Het BO geeft op basis van een bronnen- en literatuuronderzoek een helder beeld van de aanwezige en te verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden in een project- of plangebied. Ook wordt beoordeeld of deze waarden door het project of de plannen worden bedreigd.
In het BO wordt een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Op basis van het opgestelde verwachtingsmodel en de geldende wet- en regelgeving, wordt een advies gegeven over de te nemen vervolgstappen. Als uit het BO blijkt dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, te verwachten zijn of bedreigd worden, kan een archeologie- of omgevingsvergunning aangevraagd worden. Als uit het BO blijkt dat bekende of verwachte archeologische waarden aanwezig zijn en door de plannen bedreigd worden, wordt een aanbeveling gedaan voor vervolgonderzoek.

Wat is de meerwaarde van een Bureauonderzoek?

Het Bureauonderzoek geeft u en het bevoegd gezag specifiek voor het project of het plan, inzicht in de aanwezigheid van bekende, verwachte en bedreigde archeologisch en cultuurhistorische waarden. Het onderzoek kan gebruikt worden voor het aanvragen van een vergunning of voor het uitvragen van vervolgonderzoek.

Wat is het eindproduct?

De rapportage bevat een helder advies. Het rapport wordt in concept aan u geleverd en kan, afhankelijk van uw wensen, namens u aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Het bureauonderzoek voldoet aan de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA protocol 4002).

Terug